Iestāžu katalogs

sestdiena, 2017. gada 25. februāris

Rīgas 10. vidusskola

Vadītājs Nadežda Ikauniece
Mācību valoda Mazākumtautību
Tālrunis 67333330, 67333423
E-pasts r10vs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.r10vs.lv
Juridiskā adrese LENČU IELA 1, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1010
Izglītības programmu īstenošanas vieta LENČU IELA 1, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1010
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 15.00 - 17.30; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība
NOTEIKUMI
Rīgā
2012. gada 20. aprīlī Nr. 2-n

Kārtība izglītojamo uzņemšanai
vispārējās vidējās izglītības programmās (10.klase) Rīgas 10.vidusskolā

Izdoti saskaņā ar 2012.gada 28.februāra
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 149
“Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie
tiek uzņemti vispārējās vidējās izglītības
iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām
prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi”

1. 10.klasē tiek uzņemti izglītojamie, kuriem ir apliecība par pamatizglītību un nav nepietiekamu mācību priekšmetu gada un eksāmenu vērtējumu sekmju izrakstā.

2. Ja pamatizglītība iegūta citā valstī, ir jāiesniedz izglītības dokumenti, kas raksturo un apliecina attiecīgajā valstī izglītojamā apgūto mācību saturu un sasniegumu vērtējumu attiecīgajā izglītības pakāpē.

3. Lai pieteiktos vispārējās vidējās izglītības programmām nepilngadīgo izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji (turpmāk-vecāki) vai pilngadīgais izglītojamais, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Skolas direktoram adresētu iesniegumu iestādes noteiktajā termiņā. Tajā norāda šādas ziņas:
1.1. izglītojamā vārds, uzvārds un personas kods;
1.2. izglītojamā dzīvesvietas adrese;
1.3. izvēlētā izglītības programma.

4. Pēc izglītojamā uzņemšanas skolā, izglītojamais iesniedz šādus: dokumentus:
4.1. apliecības par vispārējo pamatizglītību, sekmju izraksta un pamatizglītības sertifikāta kopiju, uzrādot oriģinālu;
4.2. medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
4.3. izglītojamā dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu)
4.4. 2 fotogrāfijas.

5. Izglītojamos 10. klasē uzņem konkursa kārtībā. Skolas direktors ar rīkojumu nosaka šādu konkursa kritērijus:
5.1. vidējais mācību priekšmetu gada vērtējums.
5.2. latviešu valodas un matemātikas eksāmenu vērtējums;
5.3. iestājpārbaudījumi:
5.3.1 vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma ( kods 31013021) - fizikā (rakstiski);
5.3.2. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma ( kods 31011021)- ģeogrāfijā un krievu valodā (rakstiski).

6. Uzņemot izglītojamos matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena klasē (programmas kods 31013021), tiek ņemts vērā vērtējums matemātikā, ķīmijā, fizikā (gada vērtējums nedrīkst būt zemāks par 7 ballēm).

7. Skola nosaka šādus konkursa papildu kritērijus:
7.1. izglītojamo sasniegumi rajona, novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos ? 10 punkti;
7.2. dalība mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos ? 3 punkti;
7.3. sasniegumi sportā vai dalība olimpiskā sporta veida komandā ? 3 punkti.

8. Atbrīvojumi no 10. klašu iestājpārbaudījumiem:
8.1. 10.klasē tiek uzņemti izglītojamie, kuru vidējais vērtējums sekmju izrakstā nav mazāks par 7 ballēm.

9. Izglītojamo uzņemšanai 10.klasē ar Skolas direktora rīkojumu izveido uzņemšanas komisiju:
9.1. komisija sagatavo iestājpārbaudījumu saturu un nosaka vērtēšanas kritērijus un kārtību;
9.2. iestājpārbaudījumu rezultātus ieraksta protokolā, kuru paraksta visi komisijas locekļi, apstiprina komisijas vadītājs un Skolas direktors.

10. Lēmumu par izglītojamā uzņemšanu 10.klasē pieņem piecu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumiem. Par iestājpārbaudījumu komisijas lēmumu izglītojamos informē rakstveidā ? informācija tiek izvietota uz informācijas stendiem un izvietota skolas mājas lapā internetā ne vēlāk kā trīs darbadienu laikā pēc iestājpārbaudījumu komisijas lēmuma.

11. Izglītojamam, kurš pēc iestājpārbaudījumu kārtošanas nav uzņemts skolā, pēc viņa pieprasījuma izsniedz iestājpārbaudījuma protokola izrakstu. Strīdus gadījumus izskata uzņemšanas komisija.

12. Izglītojamiem, kuri iestājas Rīgas 10. vidusskolā skolā no citām skolām, ir obligāta vecāku tikšanās ar administrāciju.

13. Izglītojamam ir atļauts mainīt izglītības programmu pie nosacījuma, ja ir brīvas vietas un ņemot vērā iepriekšminētos kritērijus

14. Atsevišķus izglītojamo iesniegumus par uzņemšanu 10.klasē, ja ir brīvas vietas, pēc 30.jūnija izskata skolas direktors.

15. Skolas direktors izdod rīkojumu par izglītojamā uzņemšanu noteiktā vispārējās vidējās izglītības programmā.


Direktore N.Ikauniece
RĪGAS 10.VIDUSSKOLA
Reģistrācijas Nr. 90002198144, Lenču ielā 1, Rīgā, LV-1010,
tālrunis 67333423, tālr./fakss 67333330, e-pasts r10vs@riga.lv

RĪKOJUMS
Rīgā
2014. gada 20. maijā Nr.VS10-14-20-rs

Par izglītojamo uzņemšanas 10.klasē
2014./2015.m.g. organizāciju

Pamatojoties uz apstiprinātiem 2012. gada 20. aprīļa noteikumiem Nr. 2-n „Kārtība izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās (10.klase) Rīgas 10.vidusskolā”:
1. laikā no 15.05.2014. līdz 30.06.2014. pieņemt nepilngadīgo izglītojamo vecāku iesniegumus uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās (10.klase). Iesniegumus reģistrēt skolas lietvedības pārzinei īpašā žurnālā un VIIS bāzē kā pretendentus 10.klasei.

2. 16.06.2014. uzņemt bez iestājpārbaudījumiem 10.klasē Rīgas 10.vidusskolas izglītojamos, kuru vidējais vērtējums sekmju izrakstā nav mazāks par 7 ballēm.

3. 17.06.2014. uzņemt 10.klasē izglītojamos, kuru vidējais vērtējums sekmju izrakstā ir zemāks par 7 ballēm, bet kuriem ir priekšroka saskaņā ar doto noteikumu 6.,7. punktiem.

4. 17.06.2014. plkst.10.00 izglītojamie kārto šādus iestājpārbaudījumus:
4.1. matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena klasē (programmas kods 31013021) tests fizikā,
4.2. vispārizglītojošā virziena klasē (programmas kods 31011021) tests krievu valodā un ģeogrāfijā.

5. Iestājpārbaudījumu testa rezultātu izskatīšanai izveidot un apstiprināt šādu komisiju:
komisijas priekšsēdētāja ? direktores vietniece Gaļina Beluha
komisijas locekļi: Svetlana Šitkina (fizikas sk.), Leonora Kartaševa (fizikas sk.),
Tatjana Elsberga (krievu val. un lit.sk.), Tatjana Bogdanoviča (ģeogrāfijas sk.)

6. Testus sagatavot:
6.1. fizikā - Svetlanai Šitkinai,
6.2. krievu valodā un ģeogrāfijā ? Tatjanai Elsbergai, Tatjanai Bogdanovičai. Minētām skolotājām izstrādātos testa uzdevumus nodot līdz 10.06.2014. direktores vietniecei Gaļinai Beluhai.
7. 18., 19. jūnijā uzņemt izglītojamos 10.klasē pēc testa rezultātiem.

8. Direktores vietniecei Gaļinai Beluhai organizēt testu norises gaitu un kontrolēt rīkojuma izpildi.
Direktore N.Ikauniece

Ar rīkojumu iepazinos:
G.Beluha
S.Šitkina
L.Kartaševa
T.Bogdanoviča
T.Elsberga

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31011021 8771 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
2. 31013021 8772 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
3. 21011121 V-5043 Pamatizglītības mazākumtautību programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma) Audzēkņu vecums no
1. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
8
2. AC000101 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Latviešu
5
3. AK031700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kombinētie rokdarbi
6
4. AC000103 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Angļu
6
5. AC000103 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Angļu
8
6. AC000105 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Vācu
0
7. AK010303 Kultūrizglītība, Mūzika
Orķestri, Kamerorķestris
0
8. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
13
9. AC001001 Citas interešu izglītības programmas
Estētikas skola, Pirmsskolas vecuma bērnu radošās nodarbības
6
10. AC001500 Citas interešu izglītības programmas
Dzīvesziņas pulciņš
6
11. AC000101 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Latviešu
6
12. AS030700 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Prāta spēles
6
13. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki
6
14. AK040600 Kultūrizglītība, Teātris
Skatuves runa
6
15. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
0
16. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
0
17. AK010302 Kultūrizglītība, Mūzika
Orķestri, Simfoniskais orķestris
0
18. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
0
19. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
10
20. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
0
21. AK010406 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Ģitāristu ansamblis
8
22. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
0
23. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
0
24. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
7
25. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
11
26. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
6
27. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
6
28. AC001500 Citas interešu izglītības programmas
Dzīvesziņas pulciņš
0
29. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
6
30. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
12

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
853 853 842 852 846 828 819 816 830 824 837

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

 

 
Pēdējo reizi atjaunota: 25.02.2017 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv