Iestāžu katalogs

pirmdiena, 2019. gada 21. janvāris

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Vadītājs Guntis Vasiļevskis
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67181225
Fakss 67181382
E-pasts rp2g@riga.lv
Tīmekļa vietne www.rv2g.edu.lv
Juridiskā adrese KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELA 1, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1013
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELA 1, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1013
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 09.30 - 10.00; Otrdiena: 17.00 - 18.30
 
Pakļautība Pašvaldība
13.03.2017.
Nr. GP2-17-______


Izglītojamo uzņemšanas kārtība

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi.” un Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas Nolikuma 17.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā (turpmāk - Ģimnāzija) pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programmā 7.klasē un vispārējās vidējās izglītības programmās 10.klasē, kā arī pārējās klasēs, ja ir brīvas vietas.

2. Priekšnoteikumi izglītojamo uzņemšanai ir 10.klasē apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts, pārējās klasēs ? liecība, ja vērtējums nevienā mācību priekšmetā nav zemāks par 4 ballēm.

3. 7.? 12. klasēs izglītojamos uzņem konkursa kārtībā saskaņā ar iestājpārbaudījumu rezultātiem.

4. Ģimnāzijas 9. klases skolēni, kuri sekmīgi apguvuši pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) programmu (23011111) ar integrētu Starptautiskā bakalaurāta vidējā vecumposma programmu (International Baccalaureate Middle Years Programme) un kuru vecāki rakstiski izteikuši vēlēšanos turpināt apgūt šo izglītības programmu, ģimnāzijas 10. klasē tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem.

II Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem

5. Lai pieteiktos iestājpārbaudījumiem, pretendenti aizpilda Ģimnāzijas izveidotu pieteikuma formu, kurā norāda arī informāciju par izvēlēto izglītības programmu un savu otrās izvēles programmu, ja pretendents konkursa dēļ nav ticis izvēlētajā izglītības programmā.

6. Pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumiem, to norises laikus un vērtēšanas kārtību, izglītības programmu un klašu galīgās komplektēšanas laiku un kārtību Ģimnāzija paziņo, publicējot informāciju Ģimnāzijas mājas lapā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms iestājpārbaudījumiem.

III Iestājpārbaudījumu komisijas

7. Direktors ar rīkojumu izveido iestājpārbaudījumu komisijas katram iestājpārbaudījumam.

8. Iestājpārbaudījuma komisija:
8.1. izstrādā iestājpārbaudījumu saturu un vērtēšanas kritērijus, kurus apstiprina direktors;
8.2. novērtē pretendentu darbus;
8.3. pretendentu iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaitu izsaka procentos no maksimāli iegūstamā punktu skaita;
8.4. iestājpārbaudījumu rezultātus ieraksta protokolā, kuru paraksta visi komisijas locekļi un apstiprina direktors.

IV Iestājpārbaudījumi

9. Iestājpārbaudījumi tiek organizēti rakstiski:
9.1. matemātikā:
9.1.1. pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programmā (23011111);
9.1.2. pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programmā (23011111) ar integrētu Starptautiskā bakalaurāta vidējā vecumposma programmas (International Baccalaureate Middle Years Programme) apguvi;
9.1.3. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (31011011) ar padziļinātu ekonomikas, matemātikas un angļu valodas apguvi;
9.1.4. vispārizglītojošā virziena programmā (31011011) ar padziļinātu matemātikas un angļu valodas apguvi, kā arī lietišķās etiķetes, mārketinga, menedžmenta un grāmatvedības apguvi;
9.1.5. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (31013011) ar padziļinātu matemātikas, informātikas un angļu valodas apguvi;
9.1.6. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (31013011) ar integrētu Starptautiskā bakalaurāta diploma programmas (International Baccalaureate Diploma Programme) apguvi;

9.2. pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programmā (23011111) iestājpārbaudījums Matemātika 7. klasei var tikt organizēts vairākās Rīgas pilsētas Valsts ģimnāzijās kopīgi. Iestājpārbaudījuma organizācija un rezultātu paziņošana notiek Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes noteiktajā kārtībā.

9.3. kombinēts darbs latviešu valodā un vēsturē ? vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmā (3101 2011) ar padziļinātu Latvijas un pasaules vēstures, literatūras un angļu valodas apguvi.

9.4. Papilduspārbaudījums angļu valodā:
9.4.1. pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) programmā (23011111) ar integrētu Starptautiskā bakalaurāta vidējā vecumposma programmas (International Baccalaureate Middle Years Programme) apguvi;
9.4.2. vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (31013011) ar integrētu Starptautiskā bakalaurāta diploma programmas (International Baccalaureate Diploma Programme) apguvi.

10. Iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošana un to apstrīdēšanas kārtība:
10.1. rezultātus paziņo, izliekot Ģimnāzijas informācijas stendā un mājas lapā iestājpārbaudījuma komisijas apstiprināto kodēto iestājpārbaudījuma protokolu;
10.2. iestājpārbaudījumu rezultāti tiek paziņoti trīs darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma norises. Apelāciju izglītojamie, viņu vecāki vai citi bērna likumiskie pārstāvji var iesniegt Ģimnāzijas direktoram vienas darba dienas laikā pēc iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanas;
10.3. Ģimnāzijas direktors atbildi sniedz rakstiski divu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

11. Katrs pretendents iestājpārbaudījumus var kārtot vienu reizi mācību gadā.

12. Izglītojamajiem, kas saņēmuši pamatizglītības sertifikātu latviešu valodā, latviešu valodas iestājpārbaudījumā tiek ieskaitīts sertifikātā norādītais procentu skaits.

V Uzņemšana izglītības programmās

13. Direktors ar rīkojumu izveido 7.klašu uzņemšanas komisiju un 10.klašu uzņemšanas komisiju.

14. Uzņemšanas komisijas:
14.1. reģistrē pretendentus iestājpārbaudījumiem katrā izglītības programmā;
14.2. piešķir pretendendentiem kodus;
14.3. izveido pretendentu sarakstus katrai izglītības programmai, iekļaujot katru pretendentu izvēlētās izglītības programmas pretendentu sarakstā, kā arī tās izglītības programmas pretendentu sarakstā, kas norādīta kā otrās izvēles programma;
14.4. apkopo iestājpārbaudījumu rezultātus:
14.4.1. sakārto katras izglītības programmas pretendentus iestājpārbaudījumos iegūto procentu secībā;
14.4.2. ja pretendents ieguvis nepieciešamo procentu skaitu, lai tiktu uzņemts izvēlētajā izglītības programmā, tad to svītro no otrās izvēles programmas pretendentu saraksta;
14.5. izsaka priekšlikumus par pretendentu uzņemšanu.
14.6. Uzņemšanas komisijas sēdē var piedalīties Ģimnāzijas padomes nozīmētais pārstāvis bez balsstiesībām.

15. Ja vairāki pretendenti iestājpārbaudījumos ieguvuši vienādu procentu skaitu, priekšroku iegūst tas pretendents, kuram ir augstāks gada vidējais mācību sasniegumu vērtējums matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, Latvijas un pasaules vēsturē, fizikā, ķīmijā un bioloģijā pamatizglītības sekmju izrakstā, stājoties 10.klasē, vai kuram ir augstāks gada vidējais mācību sasniegumu vērtējums liecībā - pārējās klasēs.

16. Vispārējās vidējās izglītības programmas uzsāk komplektēt tad, ja iestājpārbaudījumus, saņemot vērtējumu ne zemāku par 50% no maksimālā punktu skaita, ir nokārtojuši vismaz 22 pretendenti, bet pamatizglītības otrā posma programmu sāk komplektēt, ja šīs kārtības prasības ir izpildījuši vismaz 20 pretendenti. Atsevišķos gadījumos Ģimnāzija var izsludināt papildus uzņemšanu vai slēgt izglītības programmu pretendentu nepietiekamā skaita un/vai nepietiekamās sagatavotības dēļ.
17. Papildus uzņemšanas gadījumos uz brīvajām vietām Ģimnāzijā var pretendēt izglītojamie, kas nokārtojuši iestājpārbaudījumus, saņemot vērtējumu ne zemāku par 50% no maksimālā punktu skaita.

18. Uzņemšanas komisijas priekšlikumus par izglītojamo uzņemšanu paziņo ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc visu iestājpārbaudījumu galīgo rezultātu paziņošanas, izliekot Ģimnāzijas informācijas stendā uzņemšanas komisijas izveidoto un direktora apstiprināto kodēto uzņemšanas rezultātu sarakstu.

19. Iesniedzamie dokumenti Ģimnāzijas noteiktajos termiņos:
19.1. direktoram adresēts vecāka vai cita bērna likumiskā pārstāvja, vai pilngadīgā izglītojamā iesniegums (Ģimnāzijas izstrādātā iesnieguma veidlapa.);
19.2. izglītības dokumenti (liecības vai apliecības par vispārējo pamatizglītību kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu);
19.3. medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) - dokumets vai tā kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu.

20. Ja šo noteikumu 18.punktā noteiktie dokumenti noteiktajā termiņā nav iesniegti, izglītojamo no attiecīgās izglītības programmas pretendentu saraksta svītro un saskaņā ar konkursa rezultātiem viņa vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam.

21. Izglītojamo uzņem Ģimnāzijā noteiktā izglītības programmā un klasē ar direktora rīkojumu.

22. Pamatojoties uz vienošanos ar skolēnu apmaiņas programmām Latvijā uz vienu mācību gadu konkrētā Ģimnāzijas klasē ar direktora rīkojumu var uzņemt ārvalstu skolēnu ? apmaiņas programmas dalībnieku.

VI Noslēguma jautājumi

23. Noteikumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

24. Uzskatīt par spēku zaudējušiem Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 2015. gada 13. marta iekšējos noteikumus Nr.GP2-15-1?nts „Izglītojamo uzņemšanas kārtība”.


Direktors


Darģe 67181229 G. Vasiļevskis


SASKAŅOTS
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Izglītības pārvaldes priekšnieks - direktora vietnieks
I. Balamovskis
2017. gada ___.____________

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 23011111 V-4866 Pamatizglītības 2. posma (7.- 9.klase) programma
2. 31011011 V-4867 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
3. 31011011 V-4868 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
4. 31012011 V-4869 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
5. 31013011 V-4870 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
2. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
3. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
4. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
5. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
6. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
7. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
8. AK030700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kokapstrāde
9. AK050100 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Dizains
10. AC001400 Citas interešu izglītības programmas
Mājsaimniecības pulciņš
11. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
12. AK050200 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Foto
13. AK050100 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Dizains
14. AK050100 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Dizains
15. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
16. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
17. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
18. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki
19. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
20. AT060300 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Elektronika, radioelektronika
21. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
22. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
23. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
24. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
25. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
26. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
27. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
28. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
29. AC000300 Citas interešu izglītības programmas
Novadpētniecība
30. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
31. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
32. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
33. AK010204 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 10.-12.klašu vokālais ansamblis
34. AS023000 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Aerobika
35. AT060300 Tehniskā jaunrade, Konstruēšana un tehniskā modelēšana
Elektronika, radioelektronika

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
616 699 855 826 789 843 834 810 801 801 812

Atrašanās vieta kartē

 
Pēdējo reizi atjaunota: 21.01.2019 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit