Iestāžu katalogs

svētdiena, 2017. gada 22. oktobris

Ziemeļvalstu ģimnāzija

Vadītājs Inga Lande
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67406969, 67406995
Fakss 67609133
E-pasts zvg@riga.lv
Tīmekļa vietne www.zvg.lv
Juridiskā adrese PAULA LEJIŅA IELA 12, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1029
Izglītības programmu īstenošanas vieta ANNIŅMUIŽAS IELA 11, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1029
Izglītības programmu īstenošanas vieta PAULA LEJIŅA IELA 12, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1029
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 16.00 - 17.30; Ceturtdiena: 9.00 - 11.00
Pakļautība Pašvaldība
Bērnu reģistrēšana 1. klases pretendentu rindā notiek saskaņā ar Rīgas domes 27.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.137 "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs".
Uzņemšana skolā notiek atbilstoši 13.10.2015. MK noteikumiem Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi".

Lai pretendētu uz 10. klasi, līdz 2017. gada 13. jūnijam ģimnāzijas kancelejā jāiesniedz:
- vecāku vai pilngadīga izglītojamā parakstīts iesniegums:
- apliecības par pamatizglītību, sekmju izraksta un pamatizglītības sertifikāta (ja tāds ir saņemts) kopijas, uzrādot oriģinālu.
Reflektanti tiek ieskaitīti Ziemeļvalstu ģimnāzijas 10. klasē, pamatojoties uz mācību sasniegumu vērtējumiem apliecībā par pamatizglītību: tiek aprēķināts vidējais mācību sasniegumu vērtējums, ņemot vērā gada un valsts pārbaudes darbu vērtējumus.
Izglītojamo neuzņem 10. klasē, ja sekmju izrakstā par pamatizglītības iegūšanu kādā no mācību priekšmetiem ir zems vērtējums (1 - 3 balles).
Informāciju par uzņemšanu varēs saņemt ģimnāzijas kancelejā 14. jūnijā.
Izglītojamiem, kuri ieskaitīti 10. klasē, 14. un 15. jūnijā ģimnāzijas kancelejā jāiesniedz medicīnas karte (veidlapa Nr. 026/u) vai izraksts no medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u), ja izglītojamais ir pilngadīgs, un fotogrāfija audzēkņa kartītei.
Uzņemšana turpinās līdz brīdim, kad klases ir nokomplektētas un izglītojamo skaits tajās nepārsniedz direktora rīkojumā noteikto maksimālo izglītojamo skaitu klasē.
Reflektanti tiek ieskaitīti Ziemeļvalstu ģimnāzijas 11. un 12. klasē, uzrādot liecību vai mācību sasniegumu izrakstu un apliecinot vienas ziemeļvalstu valodas (dāņu, igauņu, norvēģu, somu vai zviedru) prasmi.

Informācijas diena pretendentiem uz 10. klasi notiks 2017. gada 26. aprīlī plkst. 14.00

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31011011 V-4614 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
2. 31012011 V-4615 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
3. 31013011 V-4616 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
4. 21012111 V-6217 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
2. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
3. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
4. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
5. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
6. AK030400 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīda apgleznošana
7. AK020109 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-9. klašu tautas deju kolektīvs
8. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
9. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
10. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
11. AK010104 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Zēnu koris
12. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
13. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
14. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
15. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
16. AK020103 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-4.klašu tautas deju kolektīvs
17. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
18. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
19. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
20. AK020104 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 5.-6.klašu tautas deju kolektīvs
21. AK020105 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 7.-9. klašu tautas deju kolektīvs
22. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
23. AK020102 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 1.-2.klašu tautas deju kolektīvs
24. AK020108 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 3.-6. klašu tautas deju kolektīvs
25. AK010105 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, Vidusskolas jauktais koris
26. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
27. AK020106 Kultūrizglītība, Deja
Tautas deja, 10.-12. klašu tautas deju kolektīvs
28. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1086 1003 929 873 848 830 842 844 895 971 982

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

 

 
Pēdējo reizi atjaunota: 21.10.2017 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv