Iestāžu katalogs

trešdiena, 2015. gada 28. janvāris

Ziemeļvalstu ģimnāzija

Adrese P. Lejiņa 12, LV-1029
Rajons Zemgales priekšpilsēta
Vadītājs Inga Lande
Mācību valoda latviešu
Tālrunis 67406969, 67406995
Fakss 67609133
E-pasts zvg@riga.lv
Mājas lapa http://www.zvg.lv

Uzņemšanas noteikumi

(informācija no VIIS 2014.05.03.)

Bērnu reģistrēšana 1. klases pretendentu rindā notiek saskaņā ar Rīgas domes 02.09.2008. ( ar grozījumiem 08.12.2009.)saistošajiem noteikumiem Nr.28 "Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs".

Uzņemšana no 2. līdz 9. klasei notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 149 "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi".

Lai piedalītos konkursā uz 10. klasi, līdz 2014. gada 17. jūnijam ģimnāzijas kancelejā jāiesniedz:
- vecāku vai pilngadīga izglītojamā parakstīts iesniegums:
- apliecības par pamatizglītību, sekmju izraksta un pamatizglītības sertifikāta (ja tāds ir saņemts) kopijas, uzrādot oriģinālu.
Reflektanti tiek ieskaitīti Ziemeļvalstu ģimnāzijas 10. klasē konkursa kārtībā, pamatojoties uz mācību sasniegumu vērtējumiem apliecībā par pamatizglītību: tiek aprēķināts vidējais mācību sasniegumu vērtējums, ņemot vērā gada un valsts pārbaudes darbu vērtējumus. Papildu punktus var saņemt par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 8. un 9. klasē.
Informāciju par konkursa rezultātiem varēs saņemt ģimnāzijas kancelejā 18. jūnijā.
Skolēniem, kuri ieskaitīti 10. klasē, 19. un 20. jūnijā ģimnāzijas kancelejā jāiesniedz medicīnas karte (veidlapa Nr. 026/u) vai izraksts no medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u), ja izglītojamais ir pilngadīgs, un fotogrāfija audzēkņa kartītei.
Uzņemšana turpinās līdz brīdim, kad klases ir nokomplektētas un izglītojamo skaits tajās nepārsniedz direktora rīkojumā noteikto maksimālo izglītojamo skaitu klasē.

Reflektanti tiek ieskaitīti Ziemeļvalstu ģimnāzijas 11. un 12. klasē, uzrādot liecību vai mācību sasniegumu izrakstu un apliecinot vienas ziemeļvalstu valodas (dāņu, igauņu, norvēģu, somu vai zviedru) prasmi.

Informācijas diena pretendentiem uz 10. klasi notiks 2014. gada 7. maijā plkst. 14.00

Izglītības programmas

Nr. Numurs Programmas
1. 21012111 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma
2. 21015111 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar redzes traucējumiem
3. 31012011 Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma
4. 31013011 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
1413 1393 1298 1203 1086 1003 929 873 848 830 842 844  

Atrašanās vieta kartē

 
Pēdējo reizi atjaunota 2015. gada 27. janvārī, plkst. 23.50
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67026816, Fakss: 67026847, E-pasts: iksd@riga.lv